ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FQ+|SummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8 WordDocument3 Oh+'0( 8 H T ` lxb]ё]~Nm_S:S1\NRN]\OUSERNormal)Yΐ13@D8O@z.wU@|@LY =WPS Office_11.1.0.10578_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXlt| CHINAEi& 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10667!2B8BC7252DC641DA84E9121FBB43B0F50TableData WpsCustomData P6AKSKS36 6 86 ,b K"$ohT6 b]ؚe:S2021t^7gON(u]Bl`QNȉh ^SON TybX\MO0NpeT|e_1_l_lÔ^vN gPlQS1.5uqehQhV] z^2 T2.5uqeh5u:g/5uc] z^2 T0 D_G10000-25000CQ/g013879484979 4T2ZSŖuir6RoƖVN gPlQS1.oTuN/(ϑ{t10 T2.oToph2 T3.,dЏ]2 T2400CQ/g 0 D_G4W-7WCQ/t^00794-8229970 3_lёTܔNyb gPlQS1.d\O]1 T2.Bg]1 T3."RRt1 T4.D~t1 T0 D_G3000-8000CQ/g00794-8299878 19194939007 e4_lsƉfoN gPlQS1.eNTxS5 T2.QA/]zXT5 T0 D_G3000-6000CQ/g00794-8256993 13870481759 hT5_lSSgpenc-N_ gPlQS1.:g?bЏ~] z^6 T2.5ul] z^2 T 3.Hh:W~t1 T0 D_G4500-7000CQ/g017679246676 6qN`ldURb] gPlQS1.5u]1 T2.:gO]1 T3.Y] z{t1 T4.b/gXT4 T 5.SXT1 T6.NNNXT1 T7.ey1 T8.nf]2 T0D_G2800-6500CQ/g00794-7028955 13970439809 1g7_lkyN gPlQS1.d\O]20 T2.IPQC/FQC 5 T3.NRXT5 T4.T(] z^3 T5.:gO5 T6.b/gXT5 T7.uN~5 T0 D_G4000-6000CQ/g00794-7808888 15297945641 U8_lwm)Ryb gPlQS1.QN,dЏ]1 T2.Sh2 T3.5u]1 T4.ORt1 T0 D_G3200-6000CQ/g00794-7878666 15932989369 hQ9b]^wm)R Ng gPlQS1.nf]6 T2.Bg]1 T3.hQvO1 T0 D_G3000-7000CQ/g00794-2173077 15870750220 10b]^wm)Rё^\yb gPlQS1.g:gd\O]3 T2.al4lYt1 T3.(hXT1 T4.N5ud\O]3 T5.f^]1 T6.~[XT1 T0D_G3000-7000CQ/g018279434667 Ng11_lܔZSyb gPlQS1.nf]20 T2.p]3 T3.(g]2 T4.5u]2 T5.O3 T6.O[1 T7.YWx/nff/:g^]2 T8.~HeNXT1 T9.FURc_1 T0 D_G3000-8000CQ/g00794-2150182 18679418890 13030586452 ѐ12b]TRR`lIQ5u gPlQS1.xSb/g] z^10 T2.xSPYr^5 T3.Y~O5u]1 T4.^:WRt1 T5.SO|NXT1 T0 D_G4000-8000CQ/g018807096640 qS13_lfckzf5ul gPlQS1.nf]10 T2.h/.UT2 T3.N!kňM^P3 T4.N!kc~^P3 T5.b/_^P1 T6.~g] z^1 T7.lxN] z^1 T8.xS] z^1 T0 D_G4000-6000CQ/g00794-8623531 18279076587 4T14_l_INJS[SOyb gPlQS1.d\O]15 T2.PYr^10 T3.Th5 T4.SRb/gXT/] z^5 T5.Y~O5 T 6.]z] z^5 T0 D_G4000-8000CQ/g0 0794-8301003 k 0794-8301039 R15_l[NSybN gPlQS1.nf]20 T2.QC 2 T3.]z] z^1 T0 D_G4000-7000CQ/g00794-8357188 13970436858 S16_l Vv|[~~ gPlQS1.nf]50 T2.p]1 T3.5u]1 T4.al4lYt1 T5.:gO]3 T6.eXT2 T0 D_G3600-5000CQ/g018379661772 Xo 18379457085 17b]^st~~ gPlQS1.nf]10 T2.MR~n/h/v^/|!cf]10 T3.~~!cf]10 T4.T~~0l~!cf]20 T0 D_G3000-5000CQ/g015079458885 18b]^Sx'`Pge gPlQS1.nf]10 T2.6R7hXT1 T3.NRߍUS1 T4.fireXT1 T0 D_G3200-6000CQ/g00794-8332988 18079473189 19_lvf5uP[yb gPlQS1.nf]40 T2.hXT10 T3.NRRt1 T 4.uNR1 T0 D_G4000-6000CQ/g013340194394 jl20_lZSŖ#kT6Ro gPlQS1.d\OXT15 T2.xSyvNXT2 T3.xSb/gXT2 T4.[hQNXT2 T5.^:WQR2 T0 D_G5W-10CQ/t^018607946290 \S 15052908385 Ğ21b]^Vmyb~N gPlQS1.v^ag/|~!cf]6 T2.~!cf]8 T3.Fd{]2 T4.~~!cf]/bc~]10 T0 D_G3200-5200CQ/g00794-8238880 15932968329 hT22_lkSzfyb gPlQS1.f]2 T2. q]2 T3.]5 T4.ё]2 T5.ňM]5 T6.f[_]5 T7.SbxBg]1 T8.Uo]2 T0 D_G4500-7000CQ/g0 0794-8736060 15279409218 H23_l^Uxyb gPlQS1.nf]80 T2.SO|] z^1 T3.Q{1 T4.RD] z^5 T5.PE] z^5 T6.DPg;N{1 T7.u{Rt1 T8.cNyfN1 T0 D_G3000-7000CQ/g015807942066 Ξ 13979471966 _24b]^foN gPlQS1.d\O]30 T2.uN~XT/eXT2 T3.[hQNXT/~t1 T4.QA/QC 2 T5.N^{tXT/;N{1 T6.5u]2 T7.PYr^10 T0 D_G4500-7000CQ/g013870429810 S 13957623061 H25_lwGlvfܔNyb gPlQS1. q]/ q]f[_10 T2.:gXT/:gf[_10 T3.(hXT5 T4.nf]10 T0 D_G3500-7000CQ/g00794-8733666 18770948616 "26b]-NW[N gPlQS1.T(;N{1 T2.&^s~2 T3.pecd\O]6 T4.:g5u~O]1 T0 D_G4000-10000CQ/g00794-7825311 15979590329 U27_lNSS:gh gPlQS1.bIQ]2 T2.hXT2 T3. z]zXT3 T4.CNCd:gXT5 T5.pecf]2 T6. z^ zXT2 T7.uN;N{1 T0 D_G3000-1400CQ/g0 0794-8299366 13979491737 _28_lO\[uir;Suyb gPlQS1.uN;`v1 T2.(ϑ;`v1 T3.lĉ~t1 T4..UXT3 T5.L?e~t1 T0 D_G3500-4500CQ/g00794-8990088 13635261308 _ 29b]^tQ5uP[Pge gPlQS1.sOXT1 T2.N^{tXT1 T3.!jwQf[_5 T4.nf]30 T5.(hXT9 T6.~O] z^1 T0 D_G4000-9000CQ/g013177678036 _l13870435751 _30_lkJQX gPlQS1.(h|Q~3 T2.lQX]8 T3."R1 T4.N{1 T5.Bg]2 T6.Om1 T7.f[_4 T8.Sbg]10 T0 D_G4000-6000CQ/g015279410280 _l31_lIQ:ghY gPlQS1.:gh~O] z^3 T2.CNCb/gXT10 T3.nf]2 T4.eXT1 T0 D_G3000-15000CQ/g013823310538 H32_l0N:_5uP[ gPlQS1.lQX]10 T2.hQhXT10 T3.]!j^P2 T4.UxhXT5 T0 D_G4500-6000CQ/g00794-8636189 19916035638 f33b]^e~g~ gPlQS1.d\O]2 T2.nf]2 T3.~O]1 T4.!cf]3 T5.^]4 T0D_G4000-6000CQ/g013687900160 4b 13879497010 v34_lNNS:gh gP#NlQS1.:ghXT2 T2.f;NNRt1 T3.]2 T4.f]2 T5.ё]2 T6.lo]1 T0 D_G3000-6000CQ/g00794-8242535 13607947320 35_l]_f[N gPlQS1.hXT2 T2.5u6RVXT1 T3.NёxwQ^P1 T4.d\O]6 T5.:gO/f^f[_1 T 6.uNPr^2 T7.'S:g|QQ'h1 T 8.Bg]2 T0 D_G3000-5000CQ/g00794-7070058 15079409585 z36_lweNS=NpSRSň gPlQS1.Th4 T2.nf]5 T3.uNPr^/f[_4 T 4.ߍUSXT1 T5.NRXT1 T6.O1 T0 D_G3000-7000CQ/g018679441345 s 18879473575 Ğ37~y7bYЏRyb gPlQS1.Y8NRߍUS1 T2.,dЏ]1 T3.nf]40 T0 D_G3000-8000CQ/g013155877257 hT38b]s܏'Y^Q{]N gPlQS1.uN;N{1 T2.T(;N{1 T3.]zXT1 T4.[hQXT1 T5.[XT1 T6.5u]1 T7.RXT1 T8.~(ϑhKmXT2 T9.d\O]20 T0 D_G4000-5000CQ/g018979435559 1g39_lؚŖybePge gPlQS1..UXT5 T2.rXT2 T3.yv{t5 T4.r7hgf[_1 T 5.z/gmee]XT2 T0 D_G4000-6000CQ/g013530619039 Ğ 17867819787 40_l Nga5uP[ gPlQS 1.d\O]100 T2.b/gXT/] z^2 T3.L?eeXT1 T4.Ǒ-XT1 T5.OQ~1 T 6.ߍUSeXT1 T0 D_G3000-6000CQ/g0 18279010289 H41_lwN2m T[N gPlQS1.nf]50 T2.\ňb]50 T0 D_G3500-5500CQ/g018279897202 dl42_l[upܔkyb gPlQS1.mܔ2 T2.bܔ:g]1 T3.Sf]5 T4.4l5u]2 T5.VQ/VEǑ-XT2 T6.N^{tXT1 T7.~XT1 T0 D_G4000-8500CQ/g0 17779475221 Y[43b]v[oN gPlQS1.d\O]2 T2.b/gXT2 T3.b/g] z^3 T4.ꁨRS] z^1 T5.5ul] z^1 T6.Y] z^1 T7.[hQXT1 T0 D_G4000-10000CQ/g0 19138619607 Ng 19136819222 Ğ44_l NePgeyb gPlQS1.d\O]30 T2.(hXT2 T3..UNRXT2 T4.PYr^5 T0 D_G4000-8000CQ/g019194963031 458lR5uh-NV gPlQS1.:gh] z^2 T2.:gh~VXT1 T3.5uh~O]SՋXTT5 T4.MRS/RlQ[eXTT1 T5..UXT10 T6.5u q]3 T7.,dЏ]2 T8.EIP|~{tXT1 T0 D_G3000-7000CQ/g013767698399 s46_lm9hܔ{yb gPlQS1.nf]80 T2.:g5u~O10 T3.p]2 T4.sX] z^2 T5.b/g] z^2 T6.(ϑ{t2 T7.SO|NXT1 T0 D_G4000-10000CQ/g013767615413 47_limy|[Nё gPlQS1.nf]20 T2.pecf^b/gXT3 T0 D_G4500-10000CQ/g00794-8206066 15083932523 Ğ 13979449598 "48b]kKQ5u`l gPlQS1.L?e;N{1 T2.[hQ;NN1 T3.NN;N{1 T4.lRNXT1 T5.WNXT1 T6.;`~tRt1 T7.DNO1 T8.Q~1 T9.Y] z^10 T10.:gO]2 T11.ؚS5u]1 T12.MRSeXT1 T13.S:g1 T14.O[3 T15.Om1 T0 D_G3500-8000CQ/g015874889046 *m49_l|~vNmS:gh gPlQS1.!jwQ^1 T2.:gh] z^1 T3.ňM5u]2 T4.5u q]2 T5.ňM]2 T6.d\O]1 T0 D_G4000-6000CQ/g0 15958181603 NS50_lZS'YRirOePT gPlQS1.nf]5 T2.s^b1 T3.5u݋.U3 T4.ORt1 T5..U~t2 T0 D_G2000-10000CQ/g013907946257 W51_l|aj gPlQS1.f;NN1 T2.PYr^2 T3.nf]5 T4.SbS]5 T5.p]2 T6.:gO]2 T0 D_G3000-6000CQ/g00794-8733160 18307942642 H52_lKfCQyryňY gPlQS1.uNoR;`1 T2.ё;N{3 T3.ёb/gXT/b/g] z^5 T4.QS]5 T5. q]5 T6.uNR3 T7.d\O]20 T0 D_G3000-6000CQ/g013858032744 N 15879849813 YO53_l~eyb gPlQS1.f]20 T2.f~4 T3.!jg]2 T4.~h4 T5.jR^P/f[_T1 T6.Sň3 T7.p]3 T0 D_G3500-7000CQ/g015727506471 Q54yrbl2byb gPlQS1.~2 T2.~h4 T3.TS~1 T4.s^f]30 T5.eXT1 T6.;NRO1 T0 D_G3000-7000CQ/g018000292999 4T 13767658362 Ğ55_l~_ gp gPlQS1.nf]5 T2.Y8NRXT5 T3.Q^Џ%3 T4.~]5 T5. N5 T0 D_G3000-10000CQ/g00794-8288708 18779487577 56_lONQ~yb gPlQS1.5uFU[ gm[[ g 30 T0 D_G3000-5000CQ/g013755909477 Ng57_lRnNup[ir(uT gPlQS1.5u݋.UXT2 T2.5uFUЏ%^2 T3.~ N.U~t2 T0 D_G2000-10000CQ/g013879488792 8n b]ؚe:SNRDnT>yOO@\RlQ[ 2021t^7g13epSS PAGE PAGE 5 0268@B°|eB+-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]!CJ OJPJQJ^Jo(5KH\#B*phCJ OJPJQJo(aJ \3B*phCJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH\#B*phCJ OJPJQJo(aJ \!CJ OJPJQJ^Jo(5KH\ BPRZ^`bz|ŢhQ.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]| ܹnW4-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ( * ŢzW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] $ H J Ůzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] F ŢhW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]F J L N f h ƯuRA*-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*B*phCJOJPJQJ^JaJ6>*]  ŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]   ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] $&״zc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_H&l˴zW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`Ŵzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]PtvŢzW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`Ůzc@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]vŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]"&(״nW4-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_H(BDRTŢnW4-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]2VXŢhW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]2VXŮtQ@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]XpŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]"FH~״zc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_H8<@BZ˴zW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Z\048:Ŵzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]:TVŢzW4EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]48<>XZŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]<>VXtx|Ţ\E"EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]|~FjlŮzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]bŢhW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŮtQ@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] !!!!ŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]!!!!"""""ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]""# #F#J#N#P#n#˴zW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]!0JB*phmH sH nHtH_Hn#p##$ $l$p$t$v$Ŵzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]v$$$%*%,%d%h%l%ŢzW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]l%n%%%&*&,&H&L&Ůzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]L&P&R&j&l&&&&'ŢhW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]''' '' 'l'''ŮtQ@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]''''''(N(r(ŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]r(t(((((((J)ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]J)n)p)))))))״zc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_H)***++ ++*+˴zW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*+,++++,,,,Ŵzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*],4,6,,,,,,,ŢzW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],,-------Ůzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]---......ŢhW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]..../////ŮtQ@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]/////00Z0~0ŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]~00000000B1ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]B1F1l1n111111ȱwT=EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]11j2222222Ŵzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]222F3j3l3333ŢzW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3333d44444Ůzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]44444L5r5t55ŢhW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]555555566ŮtQ@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]6z6~6666677ŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]777778888ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]888888888״zc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_H8t99999999˴zW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]99N:r:t:::::Ŵzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]:::;;;;;<ŢzW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]<<<<<<<<<Ůzc@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]<<<<<|====ŢhW@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]=====>>>>ŮtQ@)-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]>>>>>??j??ŢhQ.!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]????????şeN+EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]??@<@>@Z@^@`@b@d@f@h@j@l@n@p@r@t@v@@ŴzcRF<CJ OJPJo(RHUo(!CJ OJPJQJ^Jo(5KH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]!0JB*phmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]@@@@@@@AAAAAAA&A(A*A,A.A4A6Aǽ}CJ OJPJQJ^Jo(aJ 0JU0JmHsHnHtHU0JU0JU0JUCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJo(CJ OJPJo(RHU#CJ OJPJo(RHUmH sH nHtHCJ OJPJo(RHU#CJ OJPJo(RHUmH sH nHtH28BR\ea$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&d [$\$a$$-DM d [$\$a$$-DM \^b|cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$ d5555| -$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$ d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk& * a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk& cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$ d5555 J -$$If:V TT44l44lp6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk& H a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&H J N h cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44lH6'e4 6k\dU$d5555h -$$If:V TT44l44l96'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&  a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&  cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44li6'e4 6k\dU$d5555 -$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk& &a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44lH6'e4 6k\dU$d5555-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&va$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44ly6'e4 6k\dU$d5555-$$If:V TT44l44lt6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44lt6'e4 6k\dU$d5555 "-$$If:V TT44l44l(6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&"(DTa$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l86'e4 6k\dU$d5555X-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&Xa$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l86'e4 6k\dU$d5555-$$If:V TT44l44l86'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&Ha$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&3a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d (p(5555:a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&:<B\cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l*6'e4 6k\dU$d5555\24-$$If:V TT44l44l=6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&4:V6a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&68>ZcH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555Z>vx-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&x~la$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk& a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk& !cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555!!!!-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&!"" #H#a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&H#J#P#p#cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555p# $n$p$-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&p$v$$,%f%a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&f%h%n%%cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555%,&J&L&-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&L&R&l&&'a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&'' ' 'cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555 ''''-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&''(t((a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&((((cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555(p)))-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&)))*+a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&+++,+cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555,++,,-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&,,6,,,a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&,,,-cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555-----$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&--...a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&.../cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555////-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&//000a$$1$$$9D $$Ifk&&a$$1$$$9D $VD^WD`$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&0000cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d55550n111-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&11122a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&2222cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l`6'e4 6k\dU$d55552l333-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&33344a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&4444cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d55554t555-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&5556|6a$$1$$$9D $$Ifk&&a$$1$$$9D $VD^WD`$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&|6~666cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d55556777-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&78888a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&8888cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d55558999-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&999t::a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&::::cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44lL6'e4 6k\dU$d5555:;;;-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&;<<<<a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&<<<<cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555& 866666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_Hn@nh 2a$$[$d\$d6CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5KHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh**U@q*c B*ph>*NONfont41*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*LOLfont01'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*NONfont61*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*XOXfont513B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]NONfont11*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*RORfont21-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*NONfont31*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*\O\font7170J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]B| F &(X"Z:| !"n#v$l%L&''r(J))*+,,-./~0B11234567889:<<=>??@6A!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde\| H h ":\46Zx !!H#p#p$f%%L&' ''(()+,+,,--.//001223445|667889::;<<=>??\@j@2A6Afghijklmnopqrstuvwxyz{|}~G*Ax @Times New Roman-([SO7@ CambriaA4<===-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&==>>>a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&>>>?cH-a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555????-$$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&???>@\@a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&a$$1$$$9D $$Ifk&\@^@`@b@d@f@h@j@cLJHFDBd [$\$a$$-DM $$If:V TT44l44l6'e4 6k\dU$d5555j@l@n@p@r@t@v@@AAAAA.A0A2A 9r 9r 9r #$&` 9r  9r 9r 9r #$&` 9r 9r 9r &dPd$dN&dPWD2`2A4A6Ad$dN&dPWD2`1. A!#Q"$Q%S2P18 N[_GB2312N[=eck\h[{SOўSO- |8ўSOA4 wiSO_GB2312wiSO- |8N[b]ё]~Nm_S:S1\NRN]\OUSER)Yΐ QhN''# E!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[Q0P)?s2"_)C/L k ' W> " XD (V ' ] $<HZ_+|{UJ2IV5 ]>>;g>>6?CdCFDD%_D >EnEFLGH HUH1IIOJ3K_RKQLkLJM'O(OKO=aOo'PP[Q (R5RsVRSS"SbSeT>TWT U!:U;UdU}VcAWCWXLY}N\_]e>^[^ _N_.`b bEbQb{b c0c4e2fxh+0ilIlMl)mn q{rD-r+sKss t'tOYt@@v: x,y-cy<JA4~s`St\?EV?>0 y'zP#I,9j$8ALQXGUXSr9_k,T7xR;OY.vy B~wI`I:<_Ksvo:prOAv!/AU[}O88yHo DI5k{Qf AJ,=rvh*a'VJag8q@W>Avn2;,Ul\x}/R]XN{o}eXNk98dClH$X7PEcV T;;b |@OJAl